Santiago 4 17 ang dating biblia

Nang marating ni David ang kampo ng Israel, natagpuan niya ang pagpapalitan ng mga sigawan sa pagitan ng mga hukbo ng Israel at ng mga Filisteo.Isa iyong pangyayari na tila magsisimula ang isang labanan.Nueva Versión Internacional (NVI) Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo. Nilarawan ang salaysay na ito bilang "ang pinakatanyag na sagupaan" o konprontasyon "ng kasaysayan" sa 500 Questions & Answers from the Bible (o "500 mga Katanungan at mga Kasagutan mula sa Bibliya") na pinatnugutan ni Mark Fackler.Nag-alinlangan si Haring Saul sa kakayanan ni David, subalit ipinaliwanag ni David na, habang binabantayan niya ang mga tupa ng kanyang amang si Isai, may isang leon na kumuha ng isang batang tupa mula sa kawan, na nasundan din ng isang oso na kumuha rin ng isa pang batang tupa.

Pinamagatan ito ni Bowie bilang David and Goliath (o "David at Goliat").Kinuha ng mga Israelita ang lahat-lahat ng mga bagay na nasa loob mga kubol ng kampo ng mga Filisteo.Walang ibang inibig na matanggap si David, maliban na lamang sa baluti ng natalo niyang higanteng si Goliat.Sinabi pa nitong magiging alipin ng mga Israelita ang mga Filisteo kung matatalo siya ng isang lalaking Israelita.Subalit magiging alipin naman ng mga Filisteo ang Israel kung magwawagi si Goliat. Nagkaroon si David ng galit at pagkamuhi rito dahil narinig niya ang paghamon ni Goliat sa hukbo ng Israel na "hukbo ng buhay na Diyos". Napag-alaman ni Saul na ang batang si David na ito ang siya ring tagapagtangan niya ng kanyang baluti at siya ring tagatugtog niya ng kudyapi.

Leave a Reply